R

Geproduceerd in eigen Nederlandse fabriek

R

Maatwerk zonder meer Prijs

R

Gratis levering door heel Nederland

R

Gemaakt van de beste Kwaliteit

R
Geproduceerd in eigen Nederlandse fabriek
R
Maatwerk zonder meer prijs
R
Gratis levering door heel Nederland
R
Gemaakt van de beste Kwaliteit

Verzending

1. WoodMaison verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door WoodMaison of er door andere omstandigheden buiten de macht van WoodMaison enige vertraging ontstaat, heeft WoodMaison recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient WoodMaison schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

5. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

6. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WoodMaison gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

7. WoodMaison levert al dan niet op maat gemaakte Producten. Koper heeft de keuze om te kiezen uit een aantal standaardmaten en -kleuren. Tevens biedt WoodMaison maatwerk aan (niet zijnde standaardmaten en/of -kleuren). WoodMaison levert de Producten in de vorm van bouwpakketten. WoodMaison kan tevens een montagehandleiding en/of -video beschikbaar maken, teneinde het montageproces te begeleiden.

8. Indien de Producten worden bezorgd door WoodMaison of een externe vervoerder is WoodMaison, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Doorgaans zal WoodMaison echter geen bezorgkosten in rekening brengen bij Koper.

9. Indien WoodMaison gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan WoodMaison ter beschikking heeft gesteld.

10. Indien WoodMaison een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

11. WoodMaison is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. WoodMaison is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

12. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. WoodMaison behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Contact met onze klantenservice?